Jesteś tutaj: Strona główna» Oferta szkoły» Biblioteka» Dokumenty

Dokumenty

Regulamin biblioteki szkolnej
 
 Przepisy wstępne
1
Regulamin opracowano na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 23, art. 104 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie.

Postanowienia ogólne
2
Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
Biblioteka mieści się w wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym odpowiednio do realizowanych zadań.
Działalnością biblioteki kieruje nauczyciel – bibliotekarz.
Praca biblioteki przebiega w oparciu o własny, roczny plan zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
Biblioteka używa pieczęci okrągłej o treści:
Szkoła Podstawa nr 99
Biblioteka w Warszawie

Cele i zadania biblioteki
3
Biblioteka szkolna jest pracownią, która wspiera realizację pracy szkoły.
4
Do podstawowych zadań biblioteki szkolnej należy:
Współtworzenie procesu kształcenia i wychowania oraz uczestniczenie w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej i kulturalno – rekreacyjnej szkoły.
Współtworzenie w procesie kształcenia nawyków obcowania z książką, tworzenia podstaw kultury czytelniczej i samokształcenia oraz rozwijaniu zainteresowań.
Przygotowanie ucznia do korzystania z zasobów informacyjnych, docierania do potrzebnych informacji bez większych trudności.
Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.
Realizacja celów i zadań
5
Biblioteka gromadzi następujące materiały:
Księgozbiór podręczny;
Lektury obowiązkowe oraz literaturę dla dzieci i młodzieży;
Podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i programy szkolne;
Literatura z zakresu pedagogiki , psychologii oraz fachowa dla nauczycieli.
Materiały audiowizualne;
Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz:
Udostępnia zbiory;
Udziela informacji i doradztwa w doborze lektury;
Informuje nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej  i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
Prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa;
Diagnozuje zainteresowania i potrzeby czytelnicze;
W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz:
Gromadzi zbiory - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki;
Prowadzi ewidencję zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Opracowuje zbiory (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne);
Dokonuje selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych);
Nauczyciel bibliotekarza:
a) Odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów;
b) Podejmuje współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, z rodzicami uczniów, z bibliotekarzami z innych placówek.
c) Sporządza plan pracy i roczne sprawozdanie z pracy;
d) Prowadzi statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeni;
e) Doskonali warsztat pracy.
Organizacja pracy biblioteki
6
Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
Czas pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb uczniów.
Księgozbiór podręczny udostępniany jest wyłącznie w bibliotece.
Systematycznie przeprowadzana jest selekcja księgozbioru, podczas której wycofywane są nieaktualne i nieprzydatne oraz zaczytane pozycje.
Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek Dyrektora szkoły.
Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup sprzętów, druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych oraz pomocy dydaktycznych.
7
Wydatki na potrzeby biblioteki zapewnia w miarę możliwości Dyrektor szkoły z budżetu szkoły.
Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki, a także zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenie, warunkuje prawidłową pracę biblioteki oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
Prawa i obowiązki czytelników
8
Uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki oraz poszanowania stanowiących wspólne dobro książek.
Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.
Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może uzyskać przedłużenie na następny okres pod warunkiem, że powiadomi o tym przed upływem terminu i okaże wypożyczoną książkę.
Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik powinien odkupić lub zapłacić za nią według aktualnych cen w księgarni, względnie ofiarować w zamian inną uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.
Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
Postanowienia końcowe
9
W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Dyrektor szkoły.


                                                   Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

Komputery w bibliotece służą uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji.
Z komputerów oraz gier internetowych o charakterze edukacyjnym, niezawierających elementów przemocy, można korzystać tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
Przy stanowisku komputerowym może pracować 1 osoba, o ile nauczyciel nie zdecyduje inaczej.
Wprowadzanie do komputera własnych pendrive, płyt CD-ROM i DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela bibliotekarza.
Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji
( e-mail), korzystania z portali społecznościach (facebook), instalowania komunikatorów internetowych (gg), wysyłania wiadomości tekstowych sms.

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
Wszelkie trudności w obsłudze komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (uszkodzenie sprzętu, zawirusowanie).
W bibliotecznej pracowni komputerowej obowiązuje cisza.
Podczas pracy na stanowisku komputerowym nie wolno spożywać jedzenia i picia, nie może się też ono znajdować w bezpośredniej bliskości komputera.
Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku (zamyka używane programy, zasuwa krzesło, zabiera notatki).
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie na czas określony z korzystania z komputera i Internetu.

 
Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca
 

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dz.U. z 2014 r. poz.811.
( art. 22  ust.2, 3 )
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
II. Postanowienia ogólne
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową  lub elektroniczną.
Podręczniki i materiały edukacyjne muszą służyć uczniom danej klasy (być wypożyczane, a w przypadku zasobów dostępnych w sieci – udostępniane) przez co najmniej 3 kolejne lata szkole.
Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe są przeznaczone do użytku indywidualnego na jeden rok.
III. Udostępnianie – prawo korzystania
W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas zgodnie z cytowaną wyżej ustawą:
a) w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I szkoły podstawowej,
b) w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II, IV szkoły podstawowej i I gimnazjum,
c) w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I – V szkoły podstawowej i I-II gimnazjum,
d) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność organu prowadzącego szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
Biblioteka szkolna nieodpłatnie:
a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, z obowiązkiem zwrotu,
b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe, bez obowiązku ich zwrotu.
Dołączona do podręcznika lub materiału edukacyjnego płyta CD stanowi jego integralną część i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres trwania roku szkolnego, z obowiązkiem ich zwrotu.
W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z podręcznika i materiału edukacyjnego zarówno w szkole, jak i w domu.
Zasady wypożyczania i zwrotu
Podstawą wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych jest:
a) znajomość i akceptacja przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia postanowień Regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w Zespole Szkół Specjalnych nr 98, poświadczone własnoręcznym podpisem (załącznik
nr 1).
b) zawarcie umowy użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych. Umowy na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej (załącznik nr 2).
Wypożyczenie podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazanie materiałów ćwiczeniowych odbywa się na podstawie zbiorczego protokołu przekazania i odbioru, który podpisuje rodzic (załącznik nr 3). Protokoły przechowuje się w bibliotece szkolnej.
Za realizację zadań z pkt 7 i pkt 8 odpowiada wychowawca klasy.
Zobowiązuje się wychowawców do zapoznania z niniejszym regulaminem uczniów szkoły.
Znajomość i akceptację postanowień Regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
w Zespole Szkół Specjalnych nr 98, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum poświadczają własnoręcznym podpisem.
Wypożyczenie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazanie materiałów ćwiczeniowych uczniom odbywa się w bibliotece szkolnej w obecności nauczyciela przedmiotu (dotyczy tylko uczniów korzystających z ww materiałów w stanie nieużywanym). Potwierdzeniem wypożyczenia jest osobisty podpis ucznia w momencie wypożyczenia. (Dotyczy uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. W uzasadnionych przypadkach podpisuje się nauczyciel obecny przy wypożyczeniu).
Wypożyczenie i zwrot używanych podręczników i materiałów edukacyjnych odbywa się w bibliotece szkolnej w obecności rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
Biorący do używania, tj. rodzic ucznia, otrzymując podręcznik i materiał edukacyjny i podpisując jego odbiór, oświadcza jednocześnie,
że zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku.
Rodzice/opiekunowie prawni, wraz z nauczycielem bibliotekarzem dokonują w dniu wypożyczenia i w dniu oddania oceny stanu wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych, określając stopień ich użycia jako: pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako „dobry” lub „wystarczający”.
Rodzice/prawni opiekunowie ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które utrudnia dalsze ich korzystanie (poplamienie
nie dające się usunąć, trwałe zabrudzenie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek, zagubienie płyty dołączonej do książki).
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i materiałów edukacyjnych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy i nauczyciela bibliotekarza.
W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników i materiałów edukacyjnych przez ucznia rodzicie/opiekunowie prawni dokonują zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wg podstawy prawnej.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i materiałów edukacyjnych przez ucznia szkoła zamawia dodatkowy egzemplarz po dokonaniu przez rodziców/prawnych opiekunów wpłaty.
W przypadku, gdy uczeń przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.
Wychowawca klasy monitoruje zwrócenie przez wszystkich uczniów wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.
Ostateczny termin zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych mija w dzień zakończenia danego roku szkolnego.
Nadzór nad zadaniami określonymi w niniejszym regulaminie realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel bibliotekarz.
Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie
Wypożyczony podręcznik i materiał edukacyjny rodzic/opiekun prawny przez cały rok szkolny zabezpiecza przed zniszczeniem (należy go obłożyć).
Korzystający z podręczników i materiałów edukacyjnych uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
Zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie
z zawartymi tam poleceniami.
Sprawy sporne pomiędzy nauczycielami, bibliotekarzem, a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.