Jesteś tutaj: Strona główna» Lato w mieście» Regulamin "Lato w MIeście"

Regulamin "Lato w mieście"

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej Specjalnej (FPES) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99

im. Małego Powstańca w Warszawie

1. W FPES obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2021 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

- posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły (za wyjątkiem uczestników zespołów rewalidacyjnych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych) lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

- złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1

- przestrzeganie regulaminu FPES oraz zasad obowiązujących w FPES związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).

4. FPES pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych) z wyjątkiem: ostatniego turnusu ferii letnich, który może trwać 5, 6 lub 7 dni, tj. 23-27.08, 23-30.08 lub 23-31.08.

5. FPES funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 16.30.

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPES. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

7. Uczestnik Akcji w FPES otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPES zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie (z zachowaniem reżimu sanitarnego przewidzianego w czasie pandemii koronawirusem).

11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2021 r., po spełnieniu następujących warunków:

- do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

- do 7 września 2021 r. złożenie w FPES, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPES.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPES, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

- opiekę w wysokości 10 zł dziennie gotówką w sekretariacie lub na rachunek

nr 09 1030 1508 0000 0005 5013 5019;

- posiłki w wysokości 10 zł dziennie gotówką w sekretariacie lub na rachunek nr 18 1030 1508 0000 0005 5013 5051

Wpłata powinna być opisana: LwM, Opłata za posiłki/Opłata za opiekę, Imię i nazwisko dziecka.

14. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPES w ramach Akcji są bezpłatne.

15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.

16. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

18. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2021 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

19. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPES jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2021.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

----------------------------

1Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.