Jesteś tutaj: Strona główna» Nasze osiągnięcia» Certyfikaty

Certyfikaty The European Quality Label            
                                                                                        Szkoła otrzymała prestiżowąEuropejską Odznakę Jakości Etwinning za międzynarodowy projekt“Etwinning with Science”, którego była założycielem i koordynatorem. Projekt został przeprowadzony w roku szkolnym 2017/2108 we współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi z Hiszpanii, Turcji i Litwy.

Projekt otrzymał wcześniejKrajową Odznakę Jakości (The Quality Label) przyznawaną “za szczególnie oryginalne i nowatorskie działania w  dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Zastosowane inicjatywy edukacyjne uznano jako „przykład dobrej praktyki, godny naśladowania przez inne szkoły zarówno w kraju, jak i za granicą” (z listu gratulacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wysłanego do Dyrektora Szkoły).

The European Quality Label jest wyróżnieniem wyższej rangi i oznacza, że projekt znalazł się wśród 30 % najlepiej ocenionych projektów etwinning w Polsce.

Odznaki przyznano za spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:

·         innowacja pedagogiczna i kreatywność,

·          integracja z programem nauczania,

·         komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi,

·          współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi,

·         wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

·         rezultaty, wpływ i dokumentacja.

Uczniowie realizowali  interdyscyplinarny projekt na lekcjach i kole języka angielskiego, na  lekcjach biologii oraz we współpracy
ze  Szkolnym Kołem Ekologicznym. Za swoją pracę nagrodzeni zostali Uczniowskimi Odznakami Jakości (Etwinning Pupil Quality Label).


                                                              

Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie                                                                                      

Konkurs, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (MFO PTTK) we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Konkurs jest organizowany na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z rokiem szkolnym.  Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2015/2016.
W kategorii szkół specjalnych zajęliśmy I miejsce w województwie mazowieckim i uzyskaliśmy tytuł:

 Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016
Cele konkursu:
1. Popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej w kategorii wiekowej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół   ponadgimnazjalnych, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne.
2. Propagowanie, poznawania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa mazowieckiego
3. Wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej, poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży.
4. Inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.

 Zadania, które wykonaliśmy w celu zdobycia tytułu:

 1. Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla uczniów naszej szkoły oraz udział uczniów w imprezach innych

     organizatorów PTTK (rajdy, zloty, gry terenowe i in.)

W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowaliśmy łącznie 56 wycieczek, w których wzięło udział 542 uczestników
 2. Działanie  na terenie szkoły kół zainteresowań turystyczno - krajoznawczo – przyrodniczych:

 3. Zdobywanie przez uczniów odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych

Uczniowie, w czasie wycieczek zdobyli łącznie 27 odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych (Turysta – Przyrodnik, Tropiciel Przyrody, Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza, Śladami Zabytków UNESCO w Polsce) .

 4. Organizacja na terenie szkoły konkursów o tematyce turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczej oraz udział uczniów w konkursach

     o  tematyce turystyczno- krajoznawczo-przyrodniczej organizowanych organizowanymi przez stowarzyszenia, ośrodki dydaktyczne

 5. Udział w festiwalach piosenki harcerskiej, przeglądach artystycznych

I miejsce naszych harcerzy w konkursie piosenki harcerskiej – „Festiwalu Gorących Serc” w Grajewie (19.11.2015)

 6. Osiągnięcia indywidualne uczniów: udział i zajęte miejsca w regionalnych i ogólnopolskich imprezach, turniejach, konkursach,

     przeglądach, akcjach i innych formach rywalizacji związanych z szeroko pojętą turystyką i krajoznawstwem.

    5 grudnia 2015r. w Młodzieżowym Domu Kultury Ochota na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu plastyczno-malarskiego pt.   
   „Skanseny w Polsce” nagrodzona został  Magda z kl. 6a,   
 7. Działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz opieki nad dziedzictwem kulturowym, w tym nad zabytkami związanymi
     z historią swego otoczenia i regionu.

Cyklicznie/ corocznie:
Akcje w r. szk. 2015/2016:

 8. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, władzami i innymi lokalnymi partnerami przy realizacji swojego programu

    turystycznego. Stała współpraca z PTTK (zwłaszcza Oddziałem „Mazowsze”)

Corocznie (w tym w r. szk. 2015/2016):

W roku szkolnym 2015/2016:
Udział w działaniach PTTK Mazowsze w ramach Akademii Nadwiślańskiej:
 Stała współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy
W roku szkolnym 2015/2016:
 Współpraca z Biurem Edukacji, które rokrocznie wspiera finansowo nasze projekty związane z poznawaniem Warszawy
Współpraca z Biurem Ochrony Środowiska w ramach trwającego już od wielu lat programu wspierania edukacji ekologicznej w
   placówkach Oświatowych  m. st. Warszawy. W ub. roku szkolnym w ramach tego programu odbywały się „Leśne spotkania” 

 9. Inne udokumentowane osiągnięcia szkoły i jej uczniów w dziedzinach tematycznie nawiązujących do turystyki i krajoznawstwa jak
    np. fotografia krajoznawcza, piosenka turystyczna i inne.

 

Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie

                                                                              


Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2017

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do konkursu po raz drugi.
W kategorii szkół specjalnych zajęliśmy II miejsce w województwie mazowieckim i uzyskaliśmy tytuł:
Zadania, które wykonaliśmy w celu zdobycia tytułu:
1. Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla uczniów naszej szkoły oraz udział uczniów w imprezach innych organizatorów, np.  PTTK (rajdy, zloty, gry terenowe i in.)
W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowaliśmy:  12 wycieczek pieszych ( w tym 7 także dla uczniów z innych szkół), 9 wycieczek krajoznawczych, oraz 17 innych (w tym 1 wycieczka dwudniowa).
Wybrane wycieczki:
2. Zdobywanie przez uczniów odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych
 1. Tropiciel przyrody 12 szt
 2. Turysta Przyrodnik st. pop. 3 szt.
 3. Młody Przyjaciel Warszawy (odznaki TPW) 8 szt. (3 st. niebieski, 3 st. granatowy, 1 st. biały, 1 st srebrny)
 4. Warszawska Odznaka Krajoznawcza st. pop – 8 szt.
 5. Regionalna Odznaka Krajoznawcza  st. brąz - 8 szt.
 6. Odznaka Krajoznawcza Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w stopniu popularnym – 9 szt.

3. Organizacja na terenie szkoły konkursów o tematyce turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczej oraz udział uczniów w konkursach o

    tematyce turystyczno- krajoznawczo-przyrodniczej organizowanych organizowanymi przez stowarzyszenia, ośrodki dydaktyczne
    Udział w konkursach i zdobyte miejsca opisane w pkt. 6

4. Osiągnięcia indywidualne uczniów: udział i zajęte miejsca w regionalnych i ogólnopolskich imprezach, turniejach, konkursach, przeglądach, akcjach i innych formach rywalizacji związanych z szeroko pojętą turystyką i krajoznawstwem.

        W kategorii gimnazjów:
5. Działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz opieki nad dziedzictwem kulturowym, w tym nad zabytkami związanymi z historią swego otoczenia i regionu. Kultywowanie tradycji, pamięć o historycznych wydarzeniach i postaciach

Udział w obchodach rocznicowych przy pomnikach i w miejscach pamięci narodowej:

6. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, władzami i innymi lokalnymi partnerami przy realizacji swojego programu turystycznego.

 1. Szkoła współpracuje z PTTK – Oddziałem Mazowsze. SKKT PTTK „Wędrownicy” liczy obecnie 12 członków oraz 6 sympatyków.  Szkoła organizuje wspólne z PTTK projekty, w tym Akademię Nadwiślańską (cykl działań: gry, rajdy, konkursy i in.). Nauczyciele tej szkoły obchodzą trasy, przygotowują zadania dla szkół – innych uczestników projektu. Uczestniczy też w działaniach proponowanych przez inne oddziały
 2. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Koło Młodych Przyjaciół Warszawy (10 uczniów) uczestniczy w zdobywaniu certyfikatu Varsavianistyczna Szkoła. W czerwcu 2017 r. szkoła uzyskała certyfikat bezterminowy – za czteroletni udział w projekcie, podejmowanie licznych działań, głównie o charakterze turystyczno – krajoznawczym
 3. Współpraca z ZHP – Hufiec Praga Południe. Harcerze naszej drużyny (418 WDH) Nieprzetartego Szlaku uczestniczą w działaniach organizowanych przez ZHP (rajdy, festiwale piosenki, gry terenowe)
 4. Współpraca z innymi szkołami specjalnymi – udział we wspólnym projekcie m.st. Warszawy „Wspieranie edukacji ekologicznej w warszawskich placówkach oświatowych” realizowana przez szkolne koło ekologiczne
 5. Współpraca z grupami  edukacyjno – rekonstrukcyjnymi: „Szare Szeregi” i „Zgrupowanie Radosław”
 6. Współpraca z Zespołem Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego – udział we projektach edukacyjnych (historycznych) organizowanych przez nauczycieli Technikum z cyklu „Obiady czwartkowe” i „Warszawski Wrzesień”. Nauczyciele i uczniowie przygotowują wykłady, prezentacje, śpiewają piosenki o Warszawie

7. Inne udokumentowane osiągnięcia szkoły i jej uczniów w dziedzinach tematycznie nawiązujących do turystyki i krajoznawstwa jak np. fotografia krajoznawcza, piosenka turystyczna i inne.
 
Zdobycie certyfikatów:

Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie

Varsavianistyczna Szkoła - tytuł Lidera Varsavianistycznej szkoły

Akademia Nadwiślańska – puchar i I miejsce

Sztandar szkoły został udekorowany medalem Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania Warszawskiego

(w czasie uroczystości 70 – lecia szkoły)

 


Certyfikat „Akademia Nadwiślańska” nadawany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” w latach 2016 ( I edycja), 2017 (II edycja) oraz 2019 - 2020 (III edycja)

                                                                                            


Celem Akademii Nadwiślańskiej w latach 2016 i 20217 było:


Cele Akademii Nadwiślańskiej w latach 2019 - 2020

Aby zdobyć dwukrotnie ten certyfikat uczestniczyliśmy w różnych działaniach PTTK:       Trzykrotnie uzyskaliśmy certyfikat i za każdym razem otrzymywaliśmy puchary z zajęcie miejsca na podium. Uczestnicy projektu - członkowie Szkolnego Koła Turystyczno - Krajoznawczego PTTK zdobywali odznaki Turysty - przyrodnika i Tropiciela Przyrody w różnych stopniach.   

                                                                                              

Akademia Młodych PrzyrodnikówMiędzyszkolny Projekt Edukacyjny zorganizowany był w 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Mazowsze we współpracy z Mazowiecką Komisją Imprez na Orientację, Zarządem Zieleni m. st. Warszawy oraz Ogrodem Botanicznym UW.
W projekcie uczestniczyli członkowie naszego SKKT PTTK "Wędrownicy".

Cele projektu:
Projekt realizowany był w formie zajęć terenowych. Składały się na niego Turystyczno - Rekreacyjne Marsze na Orientację oraz gry terenowe organizowane w soboty przez PTTK na terenie zabytkowych parków Warszawy:  

Ponadto uczestniczyliśmy w międzyszkolnym konkursie  fotograficznym „Zabytkowe parki Warszawy”
oraz konkursie plastycznym - plakat „Chrońmy przyrodę Warszawy. Braliśmy także udział w Wielkim Sprzątaniu Doliny Wisły.

Projekt zakończył się uroczystym podsumowaniem w Domu Kultury Śródmieście, w czasie którego otrzymaliśmy certyfikat Akademii Młodych Przyrodników oraz puchar za zajęcie I miejsca. Uczniowie zdobyli Odznaki Turystyczno - Krajoznawcze Turystyczno - Rekreacyjnych Marszów na Orientację, Odznaki Turysty - Przyrodnika i Tropiciela PrzyrodyV. BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

                                                                                              Hasło konkursu: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja
Konkurs trwał od 15 września 2012 r. do 31 marca 2013 r.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Wykonaliśmy wszystkie zadania przewidziane w regulaminie konkursu i otrzymaliśmy tytuł Bezpiecznej Szkoły. 
Wykonanie zdań było oceniane przez jury.

Zad. 1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

Uczniowie byli na wycieczce w Sejmie. Dowiedzieli się, kto i w jaki sposób tworzy prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, poznali ścieżkę legislacyjną, zobaczyli miejsce, gdzie prawo jest stanowione. Wycieczka była potem omawiana w klasach na godzinach wychowawczych i lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie czytali fragmenty Konstytucji RP, uczyli się o prawach i obowiązkach wynikających z Ustawy Zasadniczej.

Na podstawie oglądanej prezentacji multimedialnej odbyła się debata uczniowska na temat "Prawa dziecka". Dowiedzieli się, czym jest Konwencja Praw Dziecka, na czym polega władza rodzicielska i jakie prawa mają dzieci.

Zad. 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

Konkurs pod hasłem: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi? - przeprowadzano z udziałem wychowawców klas i pedagoga szkolnego oraz nauczycieli świetlicy i biblioteki. Starsi uczniowie gimnazjum z niepełnosprawnością w stopniu lekkim wypełniali ankiety oparte na metodzie metaplanu. Świetlica szkolna i biblioteka szkolna przygotowały z uczniami konkursowe prace plastyczne dotyczące poprawy relacji w najbliższym otoczeniu ucznia w - domu - szkole – środowisku. Najlepsze prace konkursowe znalazły się na szkolnej wystawie.

Uczniowie z autyzmem, w celu zminimalizowania trudności komunikacyjnych, systematycznie wdrażani są do posługiwania się alternatywnymi środkami komunikacji. Piktogramy umieszczone są we wszystkich ważnych miejscach naszej szkoły, co daje efekty w poprawie relacji z uczniami bez kontaktu werbalnego.

Zad. 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

Uczniowie byli w Komisariacie Rzecznym Policji w Warszawie. Tam dowiedzieli się o bezpiecznym wypoczynku nad wodą, a szczególnie nad warszawską Wisłą. Poznali działalność policji rzecznej w Warszawie. Odbywały się spotkania ze Strażą Miejską

Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej wzięli także udział w teatrzyku profilaktycznym „O Florce, która chciała zostać piłkarzem” na temat zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi. Organizatorem przedstawienia był Referat Profilaktyki Straży Miejskiej. W przedstawieniu, które odbyło się w Białołęckim Ośrodku Kultury na Tarchominie.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów, organizowane są w szkole spektakle Teatrzyku Gargulec, którego aktorzy przekazują najmłodszym uczniom treści o charakterze profilaktycznym, by chronić dzieci przed różnymi rodzajami zagrożeń.

Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przeprowadzał dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa z udziałem pielęgniarki szkolnej. Wszyscy chętni uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności na manekinie.

Zad. 4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..."

Ochrona dóbr osobistych w naszej szkole odbywa się w oparciu o wypracowane „Procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych”. Bezwzględnie udaremniane są próby jakiejkolwiek przemocy rówieśniczej, w tym naruszania nietykalności cielesnej. Z uwagi na fakt, że przerwy między lekcjami mogą stać się czasoprzestrzenią wzajemnych relacji uczniowskich o różnych skutkach, stąd pedagog szkolny już na początku roku szkolnego zorganizował wśród uczniów i nauczycieli sondaż dotyczący wzajemnych relacji między uczniami, bezpieczeństwa podczas przerw, ochrony mienia uczniów i wyeliminowania wulgarnego słownictwa. Uczniowie i nauczyciele zapoznali się z wynikami sondażu, a podjęte działania wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa podczas przerw i wzajemne relacje między uczniami.

Na przerwach dyżurujący nauczyciele i pomoce nauczycieli natychmiast reagują na wszelkie występki uczniów. 3 - 4 aktywnie dyżurujących nauczycieli na niedużym korytarzu zapewnia ochronę nietykalności wszystkim uczniom.

We wszystkich klasach przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze na temat sposobów bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego na przerwach. W starszych klasach przeprowadzona została ankieta na temat zachowania uczniów na przerwach oraz ich preferencji dotyczących spędzania przerw. Wyniki ankiety zostały wywieszone na korytarzu. Posłużyły one do dalszej pracy wychowawczej. Wspólnie z uczniami ustalono zasady zachowań na przerwach oraz konsekwencje, z którymi spotkają się ci, którzy łamią te zasady.

Na zajęciach z wychowawcami w klasach 5 – 6 szkoły podstawowej i I – III gimnazjumomówiono, na czym polega naruszenie nietykalności cielesnej i jakie są konsekwencje prawne takich zachowań. O tych konsekwencjach była także mowa na spotkaniu uczniów gimnazjum z Panią Dominiką Dąbrowską, funkcjonariuszką Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, pracownikiem Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej. Uczniowie dowiedzieli się m. in., na czym polega naruszenie nietykalności cielesnej, kiedy sąd może odstąpić od wymierzenia kary za ten występek i jakie grożą konsekwencje za naruszenie dóbr osobistych urzędnika państwowego, np. policjanta czy nauczyciela przez nieletniego, a jakie przez pełnoletniego ucznia.

W naszej szkole poruszane są problemy cyberprzemocy i to zarówno na lekcjach wychowawczych, zajęciach z pedagogiem jak i na spotkaniach naszych uczniów z policją i Strażą Miejską. Na zajęciach tych uczniowie dowiadywali się, czym jest cyberprzemoc i co należy zrobić, gdy jest się ofiarą takiego przestępstwa. Zajęcia o cyberprzemocy prowadzone przez nauczycieli odbywały się najczęściej na bazie popularnych filmów - kreskówek „Owce w sieci”. Straż Miejska oraz policja prowadziły zajęcia przy wykorzystaniu filmów profilaktycznych opracowanych przez Biuro Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy Komendy Stołecznej Policji.

W czasie spotkania z Andrzejem Grodzkim - funkcjonariuszem z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej - dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej uczyły się o pozytywnych i negatywnych emocjach i ich wpływie na relacje z rówieśnikami.

Zad. 5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.

Śledzenie karier i losów popularnych postaci, które zakończyły się tragicznie przez narkotyki – praca z Internetem. Podczas zajęć z pedagogiem szkolnym uczniowie gimnazjum zapoznali się z informacjami o postaciach z show biznesu, którzy przez uzależnienie zakończyli karierę, a w końcu także własne życie.

Przygotowanie prac plastycznych przestrzegających przed nałogami.Na pracach znalazł się motyw e-papierosów, cannabinoli, symboliczny protest przeciw wszelkim używkom – niebezpiecznym (prochy, alkohol, konopie).   

Spotkania z ekspertem -  pedagogiem ds. uzależnień i profilaktyki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 p. BarbarąRajewicz. Podczas spotkania uczniowie uzmysłowili sobie, że nałóg to choroba duszy i motywacji.

Zajęcia profilaktyczne w oparciu o prezentację multimedialną i wykorzystaniu ulotek „Rzuć palenie razem z nami”

Zad. 6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji.

Pani pedagog - specjalista z zakresu resocjalizacji przeprowadziła w klasach zajęcia na temat wskazany w programie. Uczniowie uczyli się o tym, czym charakteryzują się kibice i czym się różnią od kiboli, dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwa czyhają na tych, którzy dadzą się wciągnąć do niebezpiecznych grup blokersów lub destrukcyjnych grup podwórkowych. Obejrzeli filmiki z nagraniami kibiców Legii, z którymi sympatyzuje większość naszych uczniów. Czytali i analizowali doniesienia prasowe o zachowaniu "kiboli". Zobaczyli też video klipy z muzyką blokersów. Sami wyciągnęli wnioski - NIE WARTO "wchodzić" w takie grupy.

Zad. 7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.

Mottem do realizacji zadań Nr 7 i Nr 8 był fragment orędzia noworocznego Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego: „Dostrzegajmy tych, którzy mają mniej sił i mniej możliwości”.

Nasza szkoła jest dostosowana do możliwości i potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia o potrzebach dzieci niepełnosprawnych są przeprowadzane w każdej klasie.
W naszej szkole uczą się i wychowują uczniowie z autyzmem w wieku od 7 lat do 20 lat. Dlatego priorytetem stało się chronienie tych uczniów przed skutkami ich trudnych zachowań oraz nauka innych dzieci tolerancji, ponieważ dziwne zachowania autystów mogą być powodem do dokuczania im i wyśmiewania. Stąd we wszystkich klasach zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeprowadza zajęcia w ramach godziny wychowawczej w oparciu książkę "pt. "Krzyś jest wyjątkowy". Książka napisana została dla dzieci, aby pomóc im zrozumieć, czym jest autyzm.

W klasach gimnazjalnych odbyły się lekcje z psychologiem szkolnym na temat autyzmu w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną. Podczas światowego dnia autyzmu, 2 kwietnia - na znak tolerancji wszyscy przychodzą do ubrani w stroje w kolorze błękitnym.

Zad. 8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem:„Nie jesteś sam”. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.

Tematyka niesienia pomocy osobom w potrzebie ma ogromne znaczenie. W związku z tym pedagog szkolny zorganizował dla uczniów II i III etapu edukacyjnego spotkanie informacyjne z Panią Renata Piersą - pracownikiem socjalnym z Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania „Chata” przy Domu Dziecka Nr 11 w Warszawie. Pani Piersa, jako opiekun jednego z uczniów naszego gimnazjum w jego usamodzielnianiu (po opuszczeniu domu dziecka), przedstawiła sposoby niesienia przez instytucje państwowe, formy pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, do kogo mogą się zwrócić w przypadku problemów rodzinnych, takich jak bieda, choroba czy zaniedbanie ze strony rodziców. Pani Piersa wyjaśniła, że nie jest wstydem prosić o pomoc. Ta pomoc należy się od państwa wszystkim, którzy jej potrzebują. Wyjaśniła, które instytucje niosą bezpośrednią pomoc rodzinom w potrzebie oraz jaką pomoc możemy od tych instytucji uzyskać. Na spotkaniu z p. Piersą uczniowie dowiedzieli się o podstawach prawnych działania instytucji niosących pomoc. Dowiedzieli się o niektórych zasadach regulujących udzielanie pomocy ze strony państwa osobom potrzebującym (Ustawa o pomocy społecznej). Wyjaśniono też wątpliwości, dlaczego niektórzy uczniowie w szkole otrzymują stypendium szkolne na cele edukacyjne, a inni nie. Co tak naprawdę reguluje działaniem pedagoga szkolnego w kierunku organizowania pomocy socjalnej wybranej grupie uczniów z całej szkoły. Uczniowie zostali także zapoznani z procedurą niebieskiej karty. P. Piersa poruszyła także problem "eurosieroctwa”.

W naszej szkole działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny (jeden z 10 tego typu w Warszawie), w którym mogą uzyskać fachową pomoc rodzice, nauczyciele, pedagogowie, wychowawcy i wszyscy pracujący z osobami niepełnosprawnymi.

Zad. 9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...”.  Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

„Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego” – zajęcia o tej tematyce udało się przeprowadzić na innym, w Uczelni Łazarskiego. Wzięli udział w wykładzie pt. „Obywatel w postępowaniu karnym”. Celem wykładu było przybliżenie gimnazjalistom ich odpowiedzialności karnej. Wykład był prowadzony przez sędziego Sądu Rejonowego w Piasecznie - asystenta w katedrze prawa karnego Uczelni Łazarskiego – Rafała Janiszewskiego - Downarowicza. Tematyka poruszana na wykładzie była kontynuowana na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Zad. 10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Bezpieczeństwa na zewnątrz szkoły doglądają kamery. Wejścia osób postronnych z zewnątrz są monitorowane. W szkole przy wejściu stale pełnione są dyżury nauczycielskie, a każda osoba obca wchodząca na teren szkoły wpisuje się do księgi odwiedzin. Żaden uczeń nie może opuszczać szkoły, dopóki nie skończy wszystkich lekcji. Uczniowie po skończonych lekcjach wychodzą do domu samodzielnie tylko wtedy, gdy rodzice wyrażą na to pisemną zgodę. W programach wychowawczym i profilaktyki bezpieczeństwo znajduje się na pierwszym miejscu. Tematyka poświęcona bezpieczeństwu w szkole i poza nią realizowana jest z uczniami na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, zajęciach z psychologiem i pedagogiem. Na temat bezpieczeństwa odbywają się szkolenia rady pedagogicznej.Wiślana szkoła

                                                                               Wiślana Szkoła

Jesienią braliśmy udział w programie edukacji ekologicznej na temat Wisły warszawskiej. Program autorstwa fundacji Nasza Ziemia w partnerstwie z fundacją Impact  oraz Urzędem miasta stołecznego Warszawy był bardzo interesujący. Przystąpiło do niego 65 placówek  - szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów i liceów warszawskich.
Byliśmy jedyną szkołą specjalną, która odważyła się rywalizować o certyfikat i osiągnęliśmy sukces. Wykonaliśmy wszystkie zadania. Wiele się przy tym nauczyliśmy o samej Wiśle, jej przyrodzie, roli, jaką nasza "Królowa Rzek" odgrywała w życiu Warszawy dawniej i współcześnie. Poznaliśmy historię warszawskich mostów, legendy związane z Wisłą oraz zabytki położone nad jej brzegami. Uczyliśmy się o tym, jak należy dbać o naszą rzekę.   Zainteresowaliśmy się  przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także nabraliśmy chęci do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.

Aby otrzymać to wyróżnienie wykonaliśmy następujące  zadania konkursowe:

Zadanie 1: Umieszczenie informacji o projekcie i o rzece Wiśle na www szkoły i na tablicy szkolnej.
Zadanie 2: Przeprowadzenie 5 lekcji na temat Wisły
Zadanie 3: Przeprowadzenie wycieczki nad Wisłę
Zadanie 4: Przeprowadzenie konkursu na temat Wisły
Zadanie 5: Zorganizowanie akcji wolontariatu szkolnego na rzecz Wisły
Zadanie 6: Zorganizowanie Szkolnego Dnia Wisły.

W realizację projektu zaangażowani byli uczniowie całej szkoły, przede wszystkim uczestnicy Szkolnego Koła Ekologicznego, Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK oraz Szkolnego Koła Fotograficznego.

Zrobiliśmy :
♥ Tablicę szkolną „Nasza Wisła”
♥ Akcję wolontariatu „Sprzątanie Doliny Wisły”
♥ Przygotowaliśmy ulotki dla przedszkolaków o bezpiecznym odpoczynku nad Wisłą i zanieśliśmy je do pobliskich przedszkoli
♥ Byliśmy na wycieczkach: "Od Wisły do Wisły, czyli spacer z Marią Potocką", "Wiślany Rezerwat Las Bielański" oraz "Miejsca Pamięci Narodowej nad Wisłą"
♥ Zorganizowaliśmy dwa konkursy: plastyczny nt. "Nasza Wisła" oraz konkurs wiedzy: "Wiem wszystko o Wiśle"
♥ Zorganizowaliśmy wystawę naszych prac plastycznych w bibliotece publicznej oraz w szkole
♥ Uczyliśmy się o Wiśle na lekcjach, zajęciach koła ekologicznego i na wycieczkach
♥ Uczyliśmy się piosenek o Wiśle
♥ W naszych działaniach współpracowaliśmy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy - szczególnie z Oddziałem Powiśle oraz Biblioteką
Publiczną przy ul. Bazyliańskiej

♥ Podsumowaliśmy wszystkie działania w czasie Szkolnego Dnia Wisły
Certyfikat Varsavianistycznej szkoły

                                                                                   


Varsavianistyczna szkoła – Placówka lokalnym ośrodkiem edukacji

8 października 2019 r. w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego  nasza szkoła otrzymała certyfikat - znak jakości:        
  „Placówka Lokalnym Ośrodkiem Edukacji Varsavianistycznej”.

12 czerwca 2017 w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbyła się uroczystość zakończenia Varsavianistycznej szkoły w roku szkolnym 2
016/207. Nasza szkoła stara się o ten tytuł od 4 lat. Już dwukrotnie go otrzymywaliśmy. Tym razem, za czteroletnią, wytężoną pracę uzyskaliśmy certyfikat "Varsavianistyczna szkoła" bezterminowo, a w dodatku, jako jedni z nielicznych dostaliśmy tytuł Lidera!
Uroczystość była zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
Wzięły w niej udział delegacje 60 szkół - uczniów, nauczycieli i dyrektorów oraz przedstawiciele władz miasta: Włodzimierz Paszyński - zastępca prezydenta m.st. Warszawy,  Krzysztof Miszewski - Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek, Sławomir Antonik - Burmistrz Dzielnicy Targówek  i inni.
Oprócz certyfikatu Varsavianistycznej szkoły otrzymaliśmy też odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy.

Varsavianistyczna szkoła – Placówka lokalnym ośrodkiem edukacji

Certyfikat: Świetlica szkolna - przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy8 października nasz szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół, pod nazwą
„Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy XXIII edycja.
Organizatorem programu jest  Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Konkurs będzie trwał  od 19 października 2020 r. do 15 marca 2021 r.  
Celem programu  zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca dla edukacji, rozwoju i zabawy uczniów.

Zadania konkursu „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”: